Privacy-verklaring

Privacystatement psychologenpraktijk Equilibrium

Wij verwijzen tevens naar het volgende document (in PDF formaat openend): AVG verklaring 2024

Psychologenpraktijk Equilibrium gevestigd in Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50273949 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk Equilibrium met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijk personen van wie Psychologenpraktijk Equilibrium persoonsgegevens verwerkt:

a (potentiële) patiënten;

b bezoekers aan de praktijk van psychologenpraktijk Equilibrium;

c bezoekers van www.pp-e.nl;

d sollicitanten;

e alle overige personen die met Psychologenpraktijk Equilibrium contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk Equilibrium persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Psychologenpraktijk Equilibrium verwerkt persoonsgegevens die:

a een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch , of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b andere hulpverleners of instanties tijdens, of na beëindiging van de therapie, bij ons kunnen opvragen. Wij verstrekken die informatie pas na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

c met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij ander hulpverleners of verwijzers;

d tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychologenpraktijk Equilibrium zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

e tijdens consulten gebruikt worden (zoals geluids- en/of video opnames). Deze worden alleen met uw uitdrukkelijke toestemming gemaakt. De opnames zijn digitaal en worden un uw dossier bewaard. Ze worden vernietigd wanneer uw dossier verwijderd wordt.

3. Doeleinden verwerking

Psychologenpraktijk Equilibrium verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichtte werkzaamheden;

b het verbeteren van eigen (van de psycholoog) vaardigheden door intervisie en supervisie. De psycholoog kan uw casuïstiek voor deze doeleinden geanonimiseerd gebruiken. Hiervoor wordt altijd vooraf uw toestemming gevraagd;

c het verbeteren van de praktijkwebsite www.pp-e.nl;

d het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaat zijn tot individuele gegevens.

4. Rechtsgrond

Psychologenpraktijk Equilibrium verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden;

a toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c een wettelijke verplichting zoals de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Psychologenpraktijk Equilibrium kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologenpraktijk Equilibrium persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk Equilibrium sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die die Algemenen verordening gegevens bescherming (Avg)

6. Persoonsgegevens delen met derden

Psychologenpraktijk Equilibrium deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologenpraktijk Equilibrium deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Psychologenpraktijk Equilibrium geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk Equilibrium ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als er sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)

8. Bewaren van gegevens

Psychologenpraktijk Equilibrium bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologenpraktijk Equilibrium hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b (financieel -) administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel -) administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

e bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9 Wijzigingen privacystatement

Psychologenpraktijk Equilibrium kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologenpraktijk Equilibrium gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologenpraktijk Equilibrium te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Equilibrium.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Equilibrium persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Equilibrium. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)